The 16th Singapore Law Review Editorial Board

Editor
Lee Leong Yeng, Elaine

Deputy Editors
Chang Wei Hsian, Daphne
Oon Chen Yen

Articles Secretary
Wan Wai Yee
Yeong Zee Kin

Secretary
Tan Ai Ling, Jinny

Business Manager
Sim Tzi Yong, Sam

Assistant Business Manager
Gary Leonard Low

Treasurer
Lie Kin Liong, Eric

Board Members
Edmund Jerome Kronenburg
Ravneet Kaur
Chia Jin Chong, Daniel
Tan Chee Hwee, Bernard
Bu Puay Siang, Valerie
Heng Su Lin
Ho Wai Loon, Calvin
Sim Jek Sok, Disa
Kuok Chern Shih, Lynn